WRITING RULES / YAZIM KURALLARI

ÖZET YAZIM KURALLARI / ABSTRACT WRITING RULES

Çalışmanın tamamında yazı tipi olarak “times new roman” kullanılmalıdır. Times new roman should be used as the font for the entire study.
Çalışmanın başlığının puntosu 14 ve diğer kısımların puntosu 12 olmalıdır. The title of the study should be 14 punto and the other parts should be 12 punto.
Çalışma başlığı, yazar isimleri, özet, anahtar kelimeler kalın harflerle yazılmalıdır. Title of the study, author names, abstract, keywords should be written in bold letters.
En az 100 kelime olacak şekilde özet yazılmalıdır. The abstract should be written as at least 100 words.
En fazla 400 kelime olacak şekilde özet yazılmalıdır. The abstract should be written with a maximum of 400 words.
Özet yazımında girinti kullanılmamalıdır. Indentation should not be used in abstract writing.
Özet içeriğinde, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem ve elde edilen bulgular ile sonuç belirtilmelidir. In the contains of the abstract, results, the purpose of the study, the method used, and the findings obtained should be specified.
Çalışmada en az üç, en fazla beş adet anahtar kelime kullanılmalıdır. At least three and at most five keywords should be used in the study.
Anahtar kelimeler italik olmalıdır. Keywords should be italic.
Her bir anahtar kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır. The first letter of each keyword must be large.
Özetler hem Türkçe hem de İngilizce olmak zorundadır. Abstracts must be in both Turkish and English.
Özet bildiride şekil, tablo ve kaynakça koymayınız. Do not insert figures, tables and references to the abstract.
Aşağıda örnek özet formatı vardır. The sample abstract form is given in below.

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI / FULL PAPER WRITING RULES

Tam metinler bildirilerde yazım dili olarak İngilizce ve Türkçe kabul edilmektedir. Full papers are accepted in English and Turkish.
Tam metin bildiriler, Times New Roman yazı stili ile yazılmalıdır. Times new roman should be used as the font for the entire study.
Çalışmanın ana başlığı 14 punto ile kalın olarak yazılmalıdır. The title of the study should be bold and 14 punto.
Yazar isimleri, mail adresleri ve çalıştıkları kurumlar 10 punto ile yazılmalıdır. Yazar isimleri kalın ve dik bir şekilde yazılmalıdır. Yazarların mail adresleri ve çalıştıkları kurumlar italik yazılmalıdır. Çalışmanın başlıca sorumlu yazarı “ * ” işareti ile belirtilmelidir. Author names, mail addresses and institutions of the authors should be 10 punto. The names of the authors should be written in bold and not written in italic. The institutions of the authors and e-mail addresses must be in italic. The corresponding author of the study must be marked with the “*” sign.
Çalışma minimum 5 sayfadan oluşmalıdır. The study should consist of at least 5 pages.
Bildiriler hazırlanırken MS Office programı kullanılmalıdır. Başka programlar kullanarak hazırlanan bildirilerde dosyaların açılmamasından biz sorumlu değiliz. The MS Office program should be used while preparing the papers. We are not responsible for the failure to open files in papers prepared using other programs.
Tam metin bildirilerde özet bölümü en az 100 kelime en fazla 150 kelime olmalıdır. In full text paper, the abstract part must be at least 100 words and no more than 150 words.
Bildiride başlıklar en fazla 3. Derece yazılmalıdır. 4. Derece başlık kullanılmamalıdır. (Örneğin 1.1.1 kullanılabilir fakat 1.1.1.1 kullanılamaz.) Headings should be written in maximum 3 degrees in the papers. 4. Degree heading should not be used. (For example, 1.1.1 is available but 1.1.1.1 is not.)
Bildiride sayfa yapısı olarak A4 kağıdı kullanılmalıdır. Sayfanın sol ve sağ kenarlardan 2 cm, üst ve alt kenarlarından 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Sayfa iki sütuna ayrılmamalıdır. A4 paper should be used as the page structure in the papers. 2 cm from the left and right edges of the page, 3 cm from the top and bottom edges should be left. The page should not be split into two columns.
Bildiride paragraf girintisi ve satırları arası boşluk için örnek dosyayı inceleyiniz. Examine the sample file for the paragraph indentation and spacing between lines in the papers.
Çalışmanın ana başlığı dışındaki başlıklar kalın ve dik bir şekilde yazılmalıdır. The titles outside the main title of the study should be written in bold.
Denklemler, resimler, tablolar ve hiperlinkler için örnek dosyayı inceleyiniz. Examine the sample file for equations, images, tables and hyperlinks.
Tam metin bildiriler hazırlanırken kesinlikle sayfa numarası kullanılmamalıdır. Sayfa numaralar bildiriler basılırken düzenleme kurulu tarafından verilecektir. The full page number should not be used while preparing the full text papers. Page numbers will be issued by the organizing committee when the paper is published.
Bildiride kullanılan alıntıların sonuna atıf ilgili referansı belirleyecek şekilde doğru verilmelidir. At the end of the citations used in the papers, reference should be made correctly to determine the relevant reference.
Çalışmanın referans kısmı hazırlanırken standart IEEE formatı veya APA 6th Edition kullanılmalıdır. The standard IEEE format or APA 6th Edition must be used while the reference part of the study is being prepared.
Detaylı bilgiler için lütfen örnek dosyayı inceleyiniz. Please refer to the sample file for detailed information.
Bildirilerde şekilsel ve biçimsel hatalar olması durumunda hataların düzeltilmesi için yazarlara bilgilendirme yapılacaktır. Hataların ne olduğu yazarlara bilgilendirilecektir. In the case of modal and formal errors in the papers, the authors will be informed about correcting the mistakes. Authors will be notified of what the mistakes are.
Aşağıda örnek tam metin bildiri formatı vardır. The full text paper sample is given in below.

 


ÖRNEK ÖZET FORMATI İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK İNGİLİZCE TAM METİN BİLDİRİ FORMATI İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK TÜRKÇE TAM METİN BİLDİRİ FORMATI İÇİN TIKLAYIN